Urząd Gminy Michałowice
27.06.2013 13:00

Uchwała Nr XXX/268/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat, części nieruchomości położonych w Komorowie, stanowiących mienie komunalne Gminy Michałowice

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a w związku z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat poprzedniemu dzierżawcy Pani ***, części nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 984/4 o pow. 124 m2, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr WA1P/00084369/3 oraz części nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 984/5 o pow. 217 m2, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr WA1P/00082341/7, położonych w obrębie ewidencyjnym Komorów-Osiedle, oznaczonych na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały literami A-B-C-D-E-F-G-A

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

Załączniki

Data publikacji: 27.06.2013 13:00
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Renata Suliga