Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.06.2013 13:21

Uchwała Nr XXX/269/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012 dokonuje się następujących zmian:

 

zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwaływ następujący sposób:

a)      zwiększa się wydatki ogółem o kwotę                              87 000,00 złw tym:                

- wydatki bieżące o kwotę                                                     87 000,00 zł ,

b)      zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę                            87 000,00 zł, w tym:               

- wydatki bieżące o kwotę                                                     87 000,00 zł.

 

po dokonaniu zmian budżet gminy na 2013 r. wynosi:

a)      dochody            83 788 959,94 zł,

b)      wydatki             88 181 859,94 zł,

c)      deficyt                 4 392 900,00 zł.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

Załączniki

Data publikacji: 27.06.2013 13:21
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 7
Autor: Anna Jankowska