Urząd Gminy Michałowice
15.07.2013 13:53

Uchwała Nr XXXI/272/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 lipca 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012 dokonuje się następujących zmian:

zmienia się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w następujący sposób:

a)      zwiększa się dochody o kwotę                         742 527,20 zł, w tym:              

- dochody bieżące o kwotę                                 79 129,20 zł,

- dochody majątkowe  o kwotę                         663 398,00 zł,

b)      zmniejsza się dochody o kwotę                            9 961,00 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę                                    9 961,00 zł.

zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwaływ następujący sposób:

a)      zwiększa się wydatki ogółem o kwotę          7 664 773,57 złw tym:                

- wydatki bieżące o kwotę                                856 375,99 zł,

- wydatki inwestycyjne o kwotę                    6 808 397,58 zł                                              

b)     zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę            669 031,83 zł w tym:               

- wydatki bieżące o kwotę                                  19 031,83 zł. 

- wydatki inwestycyjne o kwotę                       650 000,00 zł                                               

po dokonaniu zmian budżet gminy na 2013 r. wynosi:

a)      dochody           84 521 526,14 zł,

b)      wydatki            95 177 601,68 zł,

c)      deficyt              10 656 075,54 zł.

W § 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)          ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 10 656 075,54 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 492 900,00 zł i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie  8 163 175,54 zł”.

b)          ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 16 663 175,54 zł, z tytułu zaciągniętych  kredytów  w kwocie8 500 000,00 zł  i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie  8 163 175,54 , zgodnie z załącznikiem nr 3

c)          ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 –

2  492 900,00 zł,

2) na spłatę kredytów w kwocie określonej w § 2 ust. 3 – 6 007 100,00 zł.”

 

w tabeli nr 1b Kwoty dochodów podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2013, zgodnie z załącznikiem nr 4 do  niniejszej uchwały,

w tabeli Nr 2b  Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  w 2013, zgodnie z załącznikiem nr 5 do  niniejszej uchwały,

w tabeli Nr 2a Plan wydatków majątkowych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do  niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

Załączniki

Data publikacji: 15.07.2013 13:53
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Anna Jankowska