Urząd Gminy Michałowice
15.07.2013 12:52

Uchwała Nr XXXI/273/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 lipca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorową dostawę wody oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ), art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza się taryfę za zbiorową dostawę wody i zbiorowe odprowadzenie ścieków w wysokości:

 

1)      3,90 zł netto za 1 m3 wody przeznaczonej do spożycia  przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych za zużytą wodę do 3 m3 na osobę na miesiąc,

 

2)      4,90 zł netto za 1 m3 wody przeznaczonej dla innych odbiorców oraz osób fizycznych w gospodarstwach domowych za zużytą wodę powyżej 3mna osobę na miesiąc,

 

3)      8,91 zł netto za dostawę 1 m3  wody bezpowrotnie zużytej,

 

4)      6,50 zł netto za 1 m3 ścieków komunalnych odprowadzonych do gminnych urządzeń kanalizacyjnych,

 

5)      6,32 zł netto za 1 m3 ścieków komunalnych, odprowadzonych do gminnych urządzeń kanalizacyjnych, dla nieruchomości posiadających przydomowe przepompownie ścieków, które czerpią energię do pracy z gospodarstwa domowego Dostawcy.

 

§ 2

Taryfa, o której mowa w § 1 obowiązuje od dnia 01.09.2013 r. do dnia 31.08.2014 r.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń we wszystkich miejscowościach Gminy Michałowice.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

Data publikacji: 15.07.2013 12:52
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 20
Autor: Andrzej Łuszczyński