Urząd Gminy Michałowice
15.07.2013 14:24

Uchwała Nr XXXI/274/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 lipca 2013 r.

w sprawie nadania nazw rondom położonym na terenie Gminy Michałowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) uchwala się co następuje:

 

§1

1.      Nadaje się nazwę „Rotmistrza Witolda Pileckiego" dla ronda u zbiegu ulic Szkolnej i 11 Listopada w Michałowicach. Usytuowanie ronda przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

2.      Nadaje się nazwę „Kapitana Henryka Łagodzkiego" dla ronda u zbiegu ulic Szkolnej i Raszyńskiej w Michałowicach. Usytuowanie ronda przedstawia załącznik do niniejszej uchwały

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

Załączniki

Data publikacji: 15.07.2013 14:24
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Renata Suliga