Urząd Gminy Michałowice
15.07.2013 14:21

Uchwała Nr XXXI/276/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 lipca 2013 r.

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, nieruchomości położonej w Granicy, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a w związku z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat poprzedniemu dzierżawcy Pani ***, nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 772 o pow. 400 m2, o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica, oznaczonej na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały literami A-B-C-D-E-F-A.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

Załączniki

Data publikacji: 15.07.2013 14:21
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Renata Suliga