Urząd Gminy Michałowice
12.07.2013 14:03

Uchwała Nr XXXI/277/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 lipca 2013 r.

zmieniająca uchwałę XIX/181/2012 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2012 -2014 projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.  z 2013, poz. 594 ) Rada Gminy Michałowice uchwala się, co następuje:

 

§ 1

W Uchwale XIX/181/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 września 2012r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2012 - 2014 projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 w § 1 ust.2 i 3 otrzymują brzmienie:

„ 2.   Całkowita wartość projektu wynosi 702 500 zł.

3. Wkład własny Gminy Michałowice stanowi 10,5% wartości projektu i wynosi 73 762,50zł.”

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

Data publikacji: 12.07.2013 14:03
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Iwona Radzimirska