Urząd Gminy Michałowice
09.09.2013 15:31

Uchwała Nr XXXII/279/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 września 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012 dokonuje się następujących zmian:

zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwaływ następujący sposób:

a)      zwiększa się wydatki ogółem o kwotę           956 627,00 złw tym:                

- wydatki bieżące o kwotę                               16 627,00 zł,

- wydatki inwestycyjne o kwotę                     940 000,00 zł                                               

b)     zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę          956 627,00 zł w tym:               

- wydatki bieżące o kwotę                                36 627,00 zł,  

- wydatki inwestycyjne o kwotę                     920 000,00 zł                                                                                         

po dokonaniu zmian budżet gminy na 2013 r. wynosi:

a)      dochody           84 555 687,14 zł,

b)      wydatki            95 211 762,68 zł,

c)      deficyt              10 656 075,54 zł.

 

w tabeli Nr 2a Plan wydatków majątkowych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do  niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

Załączniki

Data publikacji: 09.09.2013 15:31
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Anna Jankowska