Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
14.11.2013 11:57

Uchwała Nr XXXII/298/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013r

w sprawie uchwalenia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Michałowice” na rok 2014.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. ) i art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 ze zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się „Gminny program przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Michałowice” na rok 2014 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

                                                                                                 


 

Załącznik do

Uchwały nr XXXIII/298/2013

Rady Gminy Michałowice

z dnia 5 listopada  2013r.

 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

NA TERENIE GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2014

 

wstęp

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r. poz. 124 z późn. zm.)   oraz ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2013r., poz. 182 ze zm.) Jest  również zgodny z założeniami zawartymi w Rozporządzeniu  Rady  Ministrów z dnia 22 marca 2011r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata  2011-2016 .

 

Rozdział I

  Charakterystyka zjawiska

 

            Narkomania to nałogowe odurzanie się środkami powodującymi uzależnienia o pochodzeniu naturalnym bądź syntetycznym. Narkotyk jest środkiem, który w pewien sposób oddziałuje na układ nerwowy wpływa na nastrój, myśli oraz zachowanie osoby, która go przyjmuje. Zmienia jej świadomość lub uczucie poprzez oddziaływanie na neuroprzekaźniki obecne w mózgu, takie jak dopamina, norepinefryna czy serotomina. Wskutek tego zmieniają się reakcje fizyczne oraz odbiór otoczenia. Na terenie całej Europy zwiększyła się liczba odnotowanych przestępstw związanych z narkotykami. Większość z nich dotyczy zażywania i posiadania narkotyków na własny użytek – wzrost o 50 %, podczas gdy liczba przestępstw związanych ze sprzedażą wzrosła jedynie o 12 %. Narkotykiem z którym związana jest najczęstsze łamanie prawa są konopie indyjskie i ich pochodne. W Polsce żyje około 70 tys. narkomanów. Na tle Europy pod tym względem zajmujemy w statystykach odległe miejsce.

         W 2012r. na terenie Gminy Michałowice przeprowadzono diagnozę lokalnych problemów społecznych, której jednym z obszarów badań była problematyka  uzależnień od narkotyków wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców. Badaniami objęto grupę 200 osób dorosłych oraz młodzież  w trzech zespołach szkół w Michałowicach, Nowej Wsi i Komorowie. W sumie przebadano 57 uczniów szkoły podstawowej, 445 uczniów  w szkołach gimnazjalnych i 62 uczniów w szkole ponadgimnazjalnej.

                  Z przeprowadzonych badań wynika, że problem narkotyków jest umiarkowanie poważny wśród dorosłych mieszkańców Gminy Michałowice. Liczba osób dorosłych, która próbowała narkotyków  to 11,5% jest nieco wyższa od wyników ogólnopolskich które wynoszą 7%. Przeprowadzone badania wykazały, że żaden uczeń szkoły podstawowej nie miał kontaktu z narkotykami. Wśród starszych uczniów, 41 uczniów gimnazjum (9,4%) oraz 14 uczniów szkoły ponadgimnazjalnej (22,6%) miało chociaż raz w życiu doświadczenia z używaniem substancji psychoaktywnych. W przypadku uczniów szkół gimnazjalnych średni wiek inicjacji narkotykowej wyniósł 13,5 lat, zaś uczniów szkoły ponadgimnazjalnej – 14,4lat  przy czym należy zaznaczyć, że średni wiek grupy dzieci i młodzieży objętej badaniami na terenie Gminy Michałowice był niższy od średniego wieku dzieci i młodzieży objętych badaniami ogólnopolskimi.

            W ramach dotychczasowych działań na terenie szkół realizowane były programy profilaktyczne z zakresu uzależnień od środków psychoaktywnych. Tematyka uzależnień od narkotyków pojawiała się również w konkursach plastycznych  organizowanych na terenie szkół. Biorąc pod uwagę istotę problemu należy kontynuować działania profilaktyczne oraz edukacyjno -informacyjne.

 

Rozdział II

Cel programu

 

Celem głównym programu jest zapobieganie powstawaniu problemów narkomanii na terenie Gminy Michałowice.

 

Rozdział III

Odbiorcy programu

 

Odbiorcami  programu są mieszkańcy Gminy Michałowice a  w szczególności dzieci i młodzież oraz  osoby uzależnione  ich rodziny.

                                                                      

Rozdział VI

Zadania  programu

 

Zadanie 1

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem w szczególności:

1)     zapewnienie dostępu do informacji o placówkach świadczących specjalistyczną pomoc dla osób uzależnionych od narkotyków,

2)     prowadzenie w ramach Punktu Informacyjno -Konsultacyjnego poradnictwa z zakresu uzależnień od środków psychoaktywnych,

3)     współpraca z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w      Pruszkowie ul. Armii Krajowej 2/4.

 

Zadanie 2

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej w szczególności:

1)      zapewnienie dostępu do informacji o placówkach świadczących specjalistyczne wsparcie dla rodzin z problemem narkomanii,

2)      prowadzenie poradnictwa psychologicznego i prawnego w ramach Punktu Informacyjno -Konsultacyjnego ,

3)      koordynowanie działań dotyczących pomocy rodzinom, w których występują problemy narkomanii, poprzez współpracę różnych służb.

 

Zadanie 3

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii:

1)    realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych,

2)    realizacja programów profilaktyki oraz programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i nauczycieli,

3)    realizacja programów wspierających rozwój dzieci i młodzieży,

4)    organizowanie i finasowanie spotkań, debat, oraz zajęć pozalekcyjnych,

5)    zakup i rozprowadzanie materiałów informacyjno – edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii oraz ryzyka używania narkotyków,

6)    organizowanie i finansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki narkomanii adresowanych do pracowników pomocy społecznej, oświaty, policji oraz członków Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego

 

Zadanie 4

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej  przeciwdziałaniu narkomanii poprzez stałą wymianę informacji.

 

Zadanie 5

Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

 

Rozdział V

Przewidywane rezultaty

 

Program przewiduje osiągnięcie następujących rezultatów:

1)   poszerzenie wiedzy wśród  młodzieży, rodziców i nauczycieli z zakresu negatywnych skutków uzależnień,

2)   zwiększenie dostępu do informacji na temat bazy organizacyjnej i merytorycznej w zakresie profilaktyki problemu.

 

Rozdział VI

Realizatorzy  programu

 

Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Program realizowany będzie  przy współpracy ze szkołami, placówkami służby zdrowia, firmami i osobami fizycznymi realizującymi usługi z zakresu programu.

 

Rozdział VII

Źródła finansowania i sprawozdawczość

 

Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są dochody własne gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych znajdujące się w budżecie Gminy Michałowice w rozdziale  85153.

 

Rozdział VIII

Sprawozdawczość

 

Sprawozdanie z realizacji programu stanowi integralną część sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Data publikacji: 14.11.2013 11:57
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 12
Autor: Iwona Radzimirska