Urząd Gminy Michałowice
13.11.2013 13:53

Uchwała Nr XXXIII/282/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 05 listopada 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2013 r.  poz. 594 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012 dokonuje się następujących zmian:

zmienia się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w następujący sposób:

a)      zwiększa się dochody o kwotę                       1 874 744,00 zł, w tym:              

- dochody bieżące o kwotę                             1 821 089,35 zł,

- dochody majątkowe o kwotę                             53 654,65 zł,

b)      zmniejsza się dochody o kwotę                      1 447 826,00 zł, w tym:

-  dochody bieżące o kwotę                             1 427 222,00 zł.

                -  dochody majątkowe o kwotę                             20 604,00 zł,

 

zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaływ następujący sposób:

a)      zwiększa się wydatki bieżące o kwotę      2 023 728,00 złw tym:                

- wydatki bieżące o kwotę                         1 102 738,00 zł,

- wydatki majątkowe o kwotę                       920 990,00 zł,                                              

b)     zmniejsza się wydatki o kwotę                 5 596 810,00 zł, w tym:               

- wydatki bieżące o kwotę                        2 518 540,00 zł,

- wydatki majątkowe o kwotę                   3 078 270,00 zł.                                              

 

po dokonaniu zmian budżet gminy na 2013 r. wynosi:

a)      dochody           85 021 440,04 zł,

b)      wydatki            91 677 515,58 zł,

c)      deficyt                6 656 075,54zł.

 

4)  W § 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)          ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 6 656 075,54 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 4 500 000,00 zł i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie  2 156 075,54 ”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do  niniejszej uchwały,

 

b)          ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 12 663 175,54 zł, z tytułu zaciągniętych  kredytów  w kwocie 4 500 000,00 zł  i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie  8 163 175,54 ”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do  niniejszej uchwały,

 

c)          ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 –  4 500 000,00 zł.

 

5) w tabeli Nr 2 a Plan wydatków majątkowych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do  niniejszej uchwały,

 

6)   w tabeli Nr 2b  Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  w 2013, zgodnie z załącznikiem nr 5 do  niniejszej uchwały,

 

w załączniku Nr 2 Dochody samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych  w 2013 roku,  zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

 

w załączniku Nr 1 Plan dotacji udzielanych w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych,  zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

Załączniki

Data publikacji: 13.11.2013 13:53
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 6
Autor: Anna Jankowska