Urząd Gminy Michałowice
13.11.2013 14:15

Uchwała Nr XXXIII/284/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 r. na terenie Gminy Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych na 2014 r. obowiązujące na terenie Gminy Michałowice:

1)      od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                      748 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie                         1 175 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton                             1 496 zł

2)      od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej bądź wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wysokości stawek określa się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

3)      od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od  3,5  tony do poniżej 12 ton             1 711 zł

4)      od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wysokość stawek określa się wzałączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

5)      od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)   1 496 zł

6)      od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton wysokość stawek określa się w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

7)      od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc                            1 711 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc             2 138 zł

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2014 r.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

 


 

                                                                                               Załącznik Nr 1

                                                                                               do Uchwały Nr XXXIII/284/2013

Rady Gminy Michałowice

                                                                                                z dnia 5 listopada 2013 r.

 

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 2 uchwały

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

 

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdnie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

1 561

1 888

13

14

1 626

1 942

14

15

1 669

1 996

15

 

1 736

2 019

Trzy osie

12

17

1 767

2 172

17

19

1 821

2 226

19

21

1 888

2 282

21

23

1 942

2 336

23

25

1 996

2 401

25

 

2 053

2 457

Cztery osie i więcej

12

25

2 172

2 565

25

27

2 226

2 620

27

29

2 282

2 697

29

31

2 347

2 876

31

 

2 457

2 876

                                  


                             

 

      Załącznik Nr 2

                                                                                                do Uchwały Nr XXXIII/284/2013

                                                                                      Rady Gminy Michałowice

                                                                                      z dnia  5 listopada 2013 r.

 

Stawki podatku dla pojazdów określonych w § 1 pkt 4 uchwały

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy +naczepa, ciągnik balastowy +przyczepa (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1 448

1 592

18

25

1 561

1 703

25

31

1 701

1 986

31

 

2 042

2 215

Trzy osie

12

40

2 117

2 224

40

 

2 226

2 674

Cztery osie i więcej

12

40

2 117

2 224

40

 

2 336

2 876

 


                                                                            

                  Załącznik Nr 3

                                                                                              do Uchwały Nr XXXIII/284/2013

                                                                                              Rady Gminy Michałowice

                                                                                              z dnia 5 listopada 2013 r.

 

Stawki podatku dla przyczep i naczep określonych w § 1 pkt 6 uchwały

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

408

494

18

25

517

602

25

 

638

778

Dwie osie

12

28

539

602

28

33

759

1 042

33

38

1 075

1 753

38

 

1 403

2 069

Trzy osie i więcej

12

38

921

1 753

38

 

1 184

2 224

Data publikacji: 15.01.2016 10:17
Data ostatniej modyfikacji: 15.01.2016 10:17
Wyświetleń: 225
Autor: Joanna Strzelecka
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Ruta