Urząd Gminy Michałowice
13.11.2013 14:26

Uchwała Nr XXXIII/285/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego w 2014 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice, uchwala co następuje:

 

§ 1.

Średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. (M.P. z 2013 r. poz. 814), przyjmowaną jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na obszarze Gminy Michałowice w roku 2014 obniża się z  kwoty 69,28 zł za 1 q do kwoty  40,00 zł za 1 q.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2014 r.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

Data publikacji: 15.01.2016 10:16
Data ostatniej modyfikacji: 15.01.2016 10:16
Wyświetleń: 30
Autor: Joanna Strzelecka
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Ruta