Urząd Gminy Michałowice
14.11.2013 14:08

Uchwała Nr XXXIII/287/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/250/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji.

Na podstawie art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale Nr XXXVII/250/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji wprowadza się następujące zmiany:

1)       § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w § 1 pkt 7, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu gminy w wysokości 40 % procent wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Michałowice z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Michałowice.”

2)       w § 10 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Do 15 dnia każdego miesiąca, z tym, że za grudzień do dnia 5 grudnia osoba prowadząca przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, lub szkołę składa w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice, informację o faktycznej liczbie uczniów sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu i rodzaju przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.

3. Dotacja przekazywana będzie w dwunastu częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym, że część za grudzień będzie przekazywana do dnia 15 grudnia na rachunek bankowy przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły.”

3)       załączniki nr 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie załączników odpowiednio nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 r.

 

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

 


 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXIII/287/2013

Rady Gminy Michałowice

z dnia 5 listopada 2013 r.

 

 

........................................., dnia ....................................

/pieczęć placówki/                       /miejscowość, data/

 

 

 

Wójt  Gminy  Michałowice

 

Wniosek  o  udzielenie   dotacji

 

Zgodnie z § 10 uchwały  Nr XXXVII/ 250 /2009 Rady Gminy Michałowice z dnia .26 listopada 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji wnioskuję o udzielenie dotacji na rok ...........

 

1.       Nazwa  i adres szkoły/przedszkola/innej formy wychowania  przedszkolnego :                                                                                                                                                                                           

2.       Nazwa i adres organu prowadzącego:                                                                                                                      

                                                                                                                                                 

3.       Planowana liczba dzieci ogółem ……….,

 w tym z orzeczeniami do kształcenia specjalnego, o których mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,poz.2572 ze zm.) : niewidomi ……, słabowidzący …., z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją ……., niesłyszący ………, słabosłyszący ……., upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim …….., upośledzeni umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym …….., upośledzeni w stopniu głębokim ……., z niepełnosprawnością sprzężoną ………, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera …………                                                                                                  

 

4.       Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji:

                                                                                                                                                 

5.       Nazwa i numer rachunku bankowego:                                                                                                                  

 

 

 

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.

Oświadczam, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.z 2013r. poz.168).

Oświadczam, że w szkole/przedszkolu/innej formie wychowania przedszkolnego zostały zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i przepisach wykonawczych do tej ustawy.

 

 

 

………………………………..                                                                                                  …………………………………….

/miejscowość, data/                                                                                                                  /czytelny podpis składającego wniosek/

 


 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXIII / 287/2013

Rady Gminy Michałowice

z dnia 5 listopada 2013 r.

 

Informacja o faktycznej liczbie uczniów/wychowanków w szkole/przedszkolu/innej formie wychowania przedszkolnego.

 

DANE  O  ORGANIE  PROWADZĄCYM

 

1. ................................................................................................................................................................................................................

   .................................................................................................................................................................................................................

/nazwa i adres placówki/

2. Faktyczna liczba uczniów/wychowanków uczęszczających do szkoły/przedszkola/ innej formy wychowania przedszkolnego według stanu na pierwszy dzień miesiąca rozliczeniowego  ............................. (miesiąc i rok). 

 w tym z orzeczeniami do kształcenia specjalnego, o których mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,poz.2572 ze zm.) : niewidomi ……, słabowidzący …., z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją ……., niesłyszący ………, słabosłyszący ……., upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim …….., upośledzeni umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym …….., upośledzeni w stopniu głębokim ……., z niepełnosprawnością sprzężoną ………, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera …………                                                                                                  

 

3.Wykaz imienny:

 

l. p.

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Adres zamieszkania

Gmina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.

Oświadczam, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.z 2013r. poz.168).

Oświadczam, że w szkole/przedszkolu/innej formie wychowania przedszkolnego zostały zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i przepisach wykonawczych do tej ustawy.

 

 

………………………………..                                                                                                  …………………………………….

/miejscowość, data/                                                                                                                  /czytelny podpis składającego wniosek/

 


 

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXIII/ 287/2013

Rady Gminy Michałowice

z dnia 5 listopada 2013 r.

 

Roczne rozliczenie przekazanej  dotacji

w  roku   ........................

 

Formularz przeznaczony jest dla innych niż Gmina Michałowice osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie Gminy Michałowice  szkoły, przedszkola lub inne formy wychowania przedszkolnego.

Podstawa prawna: art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Termin składania: do dnia 20 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy rozliczenie przekazanej dotacji.

Miejsce składania: Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1.

 

DANE  O  ORGANIE  PROWADZĄCYM

Nazwa i adres

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA  O  WYKORZYSTANIU  DOTACJI

 

Kwota otrzymanej dotacji w wysokości .......................... (słownie: ..........................................

.....................................................................................................................................................)

 

Wykorzystanie dotacji (w rozbiciu na rodzaje wydatków finansowanych w ramach otrzymanej dotacji)
 

l. p.

Rodzaje wydatków finansowych w ramach dotacji  (dotyczy tylko wydatków związanych z działalnością dotowanej szkoły/ przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego)

Wysokość poniesionych wydatków finansowanych w ramach otrzymanej dotacji

1

Wynagrodzenia pracowników

 

 

2

Pochodne od wynagrodzeń (składki na  ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy)

 

3

Wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energii

 

 

4

Zakup wyposażenia, książek i pomocy dydaktycznych

 

 

5

Remonty

 

 

6

Wydatki dotyczące wynajmu pomieszczeń

 

 

7

Pozostałe wydatki nie stanowiące wydatków inwestycyjnych,przeznaczone na realizację zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

 

ogółem

 

 

OŚWIADCZENIA  I  PODPIS  OSOBY REPREZENTUJĄCEJ ORGAN PROWADZĄCY

 

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.

Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 168).

 

 

................................................................................                      ……………………………………………

    /miejscowość, data/ składającego informację/                                             /pieczątka i podpis 

                                                                  

                                                                                                       

Data publikacji: 14.11.2013 14:08
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 238
Autor: Alina Żakowska