Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
13.11.2013 14:59

Uchwała Nr XXXIII/289/2013 Rady Gminy Michałowie z dnia 5 listopada 2013 roku

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2014-2018

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zmianami) oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 3 w zw. z art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§1

W skład mieszkaniowego zasobu Gminy Michałowice wchodzą lokale mieszkalne będące własnością Gminy w budynkach jedno- i wielolokalowych wymienione w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, z wyłączeniem lokali, których własność została wyodrębniona na rzecz osób trzecich.

 

§2

W latach objętych niniejszym programem przewiduje się, co najmniej utrzymanie wielkości i stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Michałowice na poziomie obecnym.

 

§3

Z zasobu mieszkaniowego Gminy Michałowice wydziela się i przeznacza do wynajmowania jako:

1)      lokale socjalne - lokale wymienione w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

2)      lokale związane ze stosunkiem pracy - lokale wymienione załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§4

Wysokość wydatków w latach 2014-2018 określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§5

Źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej, poza wpływami z czynszu, będą dochody własne budżetu Gminy.

 

§6

Nie przewiduje się sprzedaży lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Michałowice.

 

§7

1.             Wójt Gminy ustalając stawki czynszu uwzględni czynniki wpływające na wartość użytkową mieszkania takie, jak położenie budynku, jego wyposażenie i stan techniczny, położenie lokalu w budynku i jego wyposażenie w urządzenia techniczne.

2.             Podwyższenie czynszu może nastąpić nie częściej, niż co sześć miesięcy przy zachowaniu dopuszczalnego ustawą, z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, rocznego wzrostu.

3.             Wójt Gminy Michałowice może dokonać obniżenia czynszu, w uzasadnionych przypadkach, na wniosek najemcy.

4.             Miesięczna stawka czynszu za l m² powierzchni użytkowej socjalnego lokalu mieszkalnego ustalona jest w wysokości 50% najniższego czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie Gminy Michałowice.

5.             Przy oddawaniu lokali w najem wysokość kaucji określa Wójt Gminy Michałowice.

 

§8

1.             Lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Michałowice zarządza Wójt za pośrednictwem Urzędu Gminy.

2.             Nie przewiduje się powierzania zarządu licencjonowanemu zarządcy.

 

§9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowie.

 

§10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

Załączniki

Data publikacji: 13.11.2013 14:59
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 184
Autor: Andrzej Łuszczyński