Urząd Gminy Michałowice
12.11.2013 11:48

Uchwała nr XXXIII/290/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Na podstawie art. 7 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu : Uchwała Nr 148/2731/2013 z dnia 03.04.2013 r. Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1

Zalicza się niżej wymienione drogi położone na terenie Gminy Michałowice do kategorii dróg gminnych:

1) w miejscowości Sokołów:

a)      ul. Gromadzka  na odcinku od ul. Księdza Woźniaka do ul. Rodzinnej (dz. nr ew. 217) długości 1 007 m o nawierzchni utwardzonej,

b)      ul. Gromadzka na odcinku od ul. Sokołowskiej do ul. Rodzinnej (dz. nr ew. 217) długości 242 m o nawierzchni utwardzonej,

2) w miejscowości Reguły:

a)      ul. Jarzębinowa na odcinku od ul. Torfowej do ul. Dereniowej (dz. nr ew. 787/22) długości 260 m o nawierzchni z kostki betonowej,

b)      ul. Jarzębinowa na odcinku od ul. Dereniowej do ul. Granicznej (dz. nr ew. 787/22) długości 96 m o nawierzchni nieutwardzonej,

c)      ul. Torfowa odcinku od ul. Alei Powstańców Warszawy  do ul. Berberysowej (dz. nr ew. 725, 768) długości 245 m o nawierzchni nieurządzonej,

d)      ul. Torfowa odcinku od ul. Berberysowej do ul. Jarzębinowej (dz. nr ew. 725, 787/24) długości 145 m  o nawierzchni z kostki betonowej,

e)      ul. Dereniowa na odcinku od ul. Granicznej do ul. Berberysowej (dz. nr ew. 679, 762) długości152 m o nawierzchni z kostki betonowej,

f)        ul. Dereniowa na odcinku od ul. Berberysowej do ul. Jarzębinowej (dz. nr 679, 787/20) długości 93 m o nawierzchni z kostki betonowej.

g)      ul. Berberysowa na odcinku od ul. Torfowej do ul. Dereniowej (dz. nr ew. 787/21, 769) długości  265 m o nawierzchni z kostki betonowej, 

h)      ul. Zielona  na odcinku od granicy z obrębem Pęcice do torów WKD (dz. nr 595,  596, cz. 602, 608/4, 613/2, 613/3, 613/12, 607/3, 603/1, długości 928 m o nawierzchni utwardzonej.

i)        ul. bez nazwy na odcinku od ul. Alei Powstańców Warszawy do ul. Zielonej (dz. nr 616/5, cz. 616/13, cz. 616/3, 616/1, cz. 602) długości 1 064 m o nawierzchni nieutwardzonej.

 

§ 2

Szczegółowe położenie i przebieg dróg wymienionych §1 jest określony na mapie  miejscowości Sokołów stanowiącej złącznik nr 1 do uchwały oraz na mapie miejscowości  Reguły stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

Załączniki

Data publikacji: 12.11.2013 11:48
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 25
Autor: Andrzej Łuszczyński