Urząd Gminy Michałowice
14.11.2013 15:00

Uchwała Nr XXXIII/295/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się przedłożone przez Wójta Gminy Michałowice analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planów i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice oraz ustalenia dotyczące niezbędnego zakresu prac planistycznych.

 

§ 2.

1.      Przystępuje się do sporządzenia następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

A.     miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Kamelskiego” na terenie obrębu geodezyjnego Nowa Wieś;

B.     miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Pruszkowska” na terenie obrębu geodezyjnego Granica.

 

2.      Dla sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się odrębne sporządzanie i uchwalanie poszczególnych planów, w tym w sposób grupowy lub jednostkowy. 

 

3.      Ustala się, że zakres sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego winien być zgodny z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

4.      Granice planów, o których mowa w ust. 1 oznaczone są i opisane na mapach, stanowiących załączniki graficzne nr 1 - 2 do uchwały.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

 


 

Analizy

dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planów i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium oraz niezbędny zakres prac planistycznych

 

do uchwały Rady Gminy Michałowice Nr XXXIII/295/2013 z 5 listopada 2013r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice

 

W związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 ze zmianami) stwierdza się:

 

I.       TERENY OBJĘTE ANALIZĄ:

Analizowane obszary znajdują się w Gminie Michałowice i obejmują tereny położone w obrębach geodezyjnych Nowa Wieś i Granica. Granice obszarów wyznaczają odpowiednio:

A.    „Kamelskiego” – południowa granica działki nr ew. 219 – ul. Kamelskiego, zachodnia granica działki nr ew. 502 – ul. Polnej, południowe granice działek nr ew. 478/3, 478/2, 478/1, 477/2 i 477/1 oraz północno-wschodnia granica działki nr ew. 448 – ul. Głównej (wszystkie działki w obrębie geodezyjnym wieś Nowa Wieś);

B.     „Pruszkowska” – teren działek ewidencyjnych nr 1272, 1273 i 1274 w obrębie geodezyjnym Granica;

 

II.    STAN ISTNIEJĄCY TERENÓW:

Analizowane obszary znajdują się na terenach wsi Nowa Wieś i wsi Granica. Są to tereny w większości już zainwestowane i zabudowane. W wyznaczonym obszarze A. istnieją w większości zabudowania mieszkaniowe jednorodzinne oraz zabudowania usługowe. Działki stanowiące obszar B. są niezainwestowane. Żaden z obszarów nie graniczy bezpośrednio z gminami sąsiednimi. 

 

III. ANALIZA DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCYCH USTALEŃ PLANU:

Obecnie dla analizowanego obszaru A. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Kamelskiego” stanowiący zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Komorów – część I” zatwierdzony uchwałą XXVIII/258/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia br. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2013r., poz. 6103). Na obszarze B. obowiązuje obecnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Komorów – część IV obejmująca fragment wsi Granica” (uchwała Rady Gminy Michałowice nr XXV/208/2004 z 29 listopada 2004r. - Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2005r. Nr 57, poz. 1428).

 

IV. OPIS PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ

Stwierdzono konieczność rozpoczęcia procedur opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) w związku z zamiarem ustalenia odmiennych od obowiązujących zasad ochrony urbanistycznej, zasad i warunków zabudowy oraz zasad kształtowania przestrzeni publicznej na terenach objętych niniejszym opracowaniem. Granice opracowywanego planu dla obszaru A. pokrywają się w całości z obowiązującym planem obszaru „Polna” w Nowej Wsi. Konieczność zmiany ustaleń dla tego terenu wynikła z niezadowolenia właścicieli nieruchomości z zaprojektowanych w tym rejonie dróg wewnętrznych. Działki objęte proponowanym obszarem B. stanowią własność Gminy Michałowice i, zgodnie z wnioskiem miejscowej jednostki samorządowej, mają być przeznaczone m.in. pod świetlicę dla mieszkańców.  

Zakres sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego będzie zgodny z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

V. STOPIEŃ ZGODNOŚCI PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ Z USTALENIAMI STUDIUM

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) stwierdza się, że przewidywane funkcje i rozwiązania są zgodne z polityką przestrzenną Gminy i nie naruszają ustaleń zawartych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Michałowice nr V/26/2011 z dnia 28 marca 2011r.

Z rysunku obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice wynika, że obszary, których dotyczy uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są określone, jako:

1.      M1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2.      MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej;

3.      KDL – tereny dróg publicznych lokalnych i węzłów komunikacyjnych.

Dla wyodrębnionych obszarów w Studium nie określa się szczegółowo przeznaczenia terenów, ale wskazuje podstawowe kierunki przeznaczenia terenów oraz ich parametry zabudowy i zagospodarowania, wskazując również dopuszczalny zakres i ograniczenia zmian przeznaczenia. Ostateczne rozmieszczenie funkcji wraz z ich parametrami zostanie sprecyzowane w opracowanym na podstawie niniejszej uchwały miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Ponieważ granice poszczególnych obszarów zostaną precyzyjnie określone i wytyczone w planach miejscowych, jako kryteria określenia preferowanych w Studium funkcji przyjęto:

-          uwzględnienie dotychczasowego zainwestowania,

-          uwzględnienie pożądanych społecznie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,

-          dotychczasowe przesądzenia (w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego) o lokowaniu w obszarze Gminy obiektów służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych (w skali powiatu, województwa, kraju, itp.),

-          uwzględnienie naturalnych uwarunkowań środowiska przyrodniczego,

-          uwzględnienie zainwestowania infrastrukturą techniczną i siecią dróg,

-          uwzględnienie istniejących i rozwijających się powiązań komunikacyjnych z układem zewnętrznym,

-          uwzględnienie praw dysponowania terenami (w aspekcie możliwości nieodpłatnego przejęcia gruntów na cele komunalne),

-          uwzględnienie rozstrzygnięć dotyczących sposobu rozpatrzenia uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wynikających z załącznika nr 3 do uchwały Rady Gminy Michałowice nr V/26/2011 z dnia 28 marca 2011r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice”.

W obszarach wyznaczonych do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego występują w większości grunty zabudowane i drogowe, niewymagające uzyskania osobnych zgód na ich przeznaczenie na cele nierolnicze lub nieleśne. Dla części terenów w wyznaczonych obszarach odpowiednie zgody wydane zostały do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice uchwalonego 30 czerwca 1992r., który przestał obowiązywać z dniem 1 stycznia 2004r.     

 

VI.   ANALIZA NIEZBĘDNEGO ZAKRESU PRAC PLANISTYCZNYCH DLA OBSZARU PLANU

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) obszary miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego określono w pkt. I Analiz.

Zakres merytoryczny opracowania:

-          Projekty planów zostaną sporządzone z uwzględnieniem stosowanych standardów przy zachowaniu ustaleń projektów tekstu i rysunku planów wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) oraz zgodnie z zakresem ustalonym w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

-          Rysunki planów zagospodarowania będą sporządzone na mapach w skali 1:1000.

-          Do opracowywanych planów zagospodarowania przestrzennego może zaistnieć konieczność zaktualizowania opracowania ekofizjograficznego sporządzonego wraz projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice nr V/26/2011 z dnia 28 marca 2011r.

-          Wraz z planami zagospodarowania przestrzennego sporządzone będą prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy skutków finansowych uchwalenia planów miejscowych.

Materiały geodezyjne:

Przystąpienie do sporządzania planów wiąże się z koniecznością wykorzystania urzędowych kopii mapy zasadniczej dla terenów objętych planami. Do opracowań planistycznych zostaną wykorzystane kopie map wydane przez Składnicę Map i Dokumentów Geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

Załączniki

Data publikacji: 14.11.2013 15:00
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 45
Autor: Jarosław Sobol