Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
14.11.2013 11:09

Uchwała Nr XXXIII/296/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013

w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. pozycja 594 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 

§ 1.

Przystąpić do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

Data publikacji: 14.11.2013 11:09
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Remigiusz Górniak