Urząd Gminy Michałowice
14.11.2013 12:25

Uchwała Nr XXXIII/301/2013 Rada Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2012 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani *** na brak działań Wójta Gminy Michałowice.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt 3 i art. 239 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)  Rada Gminy Michałowice, uchwala co następuje:

 

§ 1.

Uznaje za bezzasadną skargę Pani *** z dnia 16 sierpnia 2013 r. na brak działań Wójta Gminy Michałowice. i podtrzymuje swoje poprzednie stanowisko zawarte w Uchwale Nr XLV/323/2010 z dnia 29 września 2010 r. oraz w Uchwale Nr VI/42/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani *** na działania Wójta Gminy Michałowice.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

 


 

UZASADNIENIE

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w dniu 12 sierpnia 2013 r. przekazało Radzie Gminy Michałowice do rozpatrzenia skargę Pani *** na brak działań Wójta Gminy Michałowice.

Z treścią skargi Przewodniczący Rady Gminy Michałowice zapoznał Radę Gminy Michałowice podczas XXXII sesji w dniu 04 września 2013 roku.

W wyniku decyzji Rady Gminy sprawa została skierowana do zbadania przez Komisję Rewizyjną.

W wyniku swoich prac Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się i przeanalizowaniu całej zgromadzonej w tej sprawie dokumentacji, wypracowała opinię o poniższej treści:

,, Komisja zapoznała się z pismem Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Warszawie  z dnia 12.08.2013 r. oraz załączoną do niego skargą p. ***.

Komisja po analizie przedstawionych dokumentów stwierdza, że skarga ta jest ponowieniem skargi z dnia 23.06.2010 r. oraz skargi z dnia 03.01.2011 r.

W związku z tym, iż w nowej skardze z dnia 12.08.2013 r. p. *** nie wykazała nowych okoliczności, Komisja Rewizyjna podtrzymuje poprzednią opinię z dnia 31.08.2010 r. oraz opinię z dnia 14.03.2011 r., że skarga jest bezzasadna.

Decyzja ta jest zgodna z Art. 239 § 1 KPA ( w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, uznana jest za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może, w odpowiedzi na tę skargę, podtrzymać swoje poprzednie stanowisko).

W głosowaniu za powyższą opinią było: 5 głosów ,,za’’, 0 głosów ,,przeciw’’, 0 głosów ,,wstrzymujących się’’.

Powyższa skarga jest ponowieniem skargi pani *** z dnia 23 czerwca 2010 r. oraz z dnia 3 stycznia 2011 r. i uznana została za bezzasadną.

Data publikacji: 14.11.2013 12:25
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 36
Autor: Urszula Bejda