Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
23.12.2013 11:27

Uchwała Nr XXXIV/302/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2013 r.  poz. 594 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012 dokonuje się następujących zmian:

1)      zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwaływ następujący sposób:

a)      zwiększa się wydatki bieżące o kwotę      1 629,00 złw tym:               

                  - wydatki bieżące o kwotę                         1 629,00 zł,

 

b)       zmniejsza się wydatki o kwotę                 1 629,00 zł, w tym:                

        - wydatki bieżące o kwotę                        1 629,00 zł.

 

2)      w załączniku Nr 2 Dochody samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych  w 2013 roku,  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

                                            

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

Załączniki

Data publikacji: 23.12.2013 11:27
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 10
Autor: Anna Jankowska