Urząd Gminy Michałowice
23.12.2013 12:56

Uchwała Nr XXXIV/303/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2013 r.  poz. 594 ze zmianami) i art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Michałowice na 2013 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określa się ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w wykazie, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Ustala się plan finansowy wydatków ujętych w wykazie o którym mowa w § 1, zgodnie z załącznikami  Nr  3 i 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

Załączniki

Data publikacji: 23.12.2013 12:56
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Anna Jankowska