Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
23.12.2013 11:46

Uchwała Nr XXXIV/304/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2014–2020.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Uchwala się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Michałowice na lata 2014–2020” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały i „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014–2017” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

 

§ 2.

1.       Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w załączniku Nr 2 do Uchwały.

2.       Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3.       Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Michałowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XXIV/221/2012 Rady Gminy  Michałowice z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice
na lata 2013–2020 z późniejszymi zmianami.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

Załączniki

Data publikacji: 23.12.2013 11:46
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 48
Autor: Anna Jankowska