Urząd Gminy Michałowice
23.12.2013 12:19

Uchwała Nr XXXIV/305/2013

Uchwała Budżetowa na rok 2014

Uchwała Budżetowa na rok 2014

Gminy Michałowice

Nr XXXIV/305/2013

z dnia 19 grudnia 2013 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2013 r.  poz. 594 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4 art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt. 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

 § 1.

1.       Ustala się dochody w łącznej kwocie                 87 008 835,80 zł,  z tego:

          1) dochody bieżące w kwocie              86 801 035,80 zł,

          2) dochody majątkowe w kwocie             207 800,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2.       Ustala się wydatki w łącznej kwocie                  91 050 096,14 zł, z tego:

        1) wydatki bieżące w kwocie              73 124 658,47 zł,

        2) wydatki majątkowe w kwocie        17 925 437,67 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3.       Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z tabelą nr 2a do niniejszej uchwały.

4.       Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności zgodnie z tabelą nr 2b do niniejszej uchwały.

5.       Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości  1 385 872,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1a i tabelą nr 2c do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

1.       Ustala się deficyt w wysokości 4 041 260,34 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z  zaciągniętych  kredytów w kwocie  4 041 260,34 zł                

2.       Ustala się przychody  budżetu w kwocie 9 942 950,34 zł, w tym z tytułu zaciągniętych  kredytów w  kwocie  8 000 000,00 zł, i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie     1 942 950,34 zł, zgodnie z tabelą nr 3

3.       Ustala się rozchody budżetu w kwocie   5 901 690,00 zł,  z tytułu  spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 5 901 690,00 zł   , zgodnie z tabelą nr 3.

4.       Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie   500 000,00 zł,  z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów krótkoterminowych.

5.       Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

1)         na  sfinansowanie  planowanego  deficytu  budżetu  w  kwocie  określonej  w  §  2  ust. 1 –  4 041 260,34 zł,

2)         na spłatę kredytów w kwocie określonej w § 2 ust. 3 – 3 958 739,66 zł.

 

§ 3.

1.       Ustala się rezerwę ogólną  w wysokości    513 000,00 zł.

2.       Ustala się rezerwę celową w wysokości    220 500,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu    zarządzania kryzysowego.

 

§ 4.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 5.

Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 6.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 7.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie zgodniez tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§ 8.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 9.

Ustala się plan dochodów samorządowych  jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych  zgodnie zzałącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do:

1)        zaciągania kredytów  na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej  w § 2 ust. 4  niniejszej uchwały,

2)       lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu  gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów,

3)       przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki, z wyłączeniem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

 

§ 11.

1.        Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

2.        Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

Załączniki

Data publikacji: 23.12.2013 12:19
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 108
Autor: Anna Jankowska