Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
23.12.2013 13:08

Uchwała Nr XXXIV/309/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu

Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, ze zm.) oraz art. 220 i art.216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. p finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 

§ 1.

1.    Udziela się Powiatowi Pruszkowskiemu pomocy rzeczowej w formie wykonania w 2014 r. projektu przebudowy AL. Marii Dąbrowskiej na odcinku od ul. Berylowej do Al. Starych Lip w Komorowie.

2.    Wyraża się zgodę na całkowite finansowanie inwestycji wymienionej w ust. 1, przez Gminę Michałowie do kwoty 100.000 zł.

3.    Środki przeznaczone na finansowanie inwestycji wymienionej w ust. 1 pochodzić będą z dochodów własnych Gminy.

 

§ 2.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy zostaną określone w Porozumieniu pomiędzy Gminą Michałowice a Powiatem Pruszkowskim.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

Data publikacji: 23.12.2013 13:08
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Józef Kawiorski