Urząd Gminy Michałowice
05.06.2014 17:32

1. Projekt uchwały

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/304/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2014–2020.

Uchwała Nr     /       /2014

Rady Gminy Michałowice

  z dnia                   2014 r.

 

 

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/304/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2014–2020.

 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

W uchwale Nr  XXXIV/304/2013 Rady Gminy  Michałowice z dnia  19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2014-2020,  załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie odpowiednio załączników nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3.

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 05.06.2014 17:32
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 23
Autor: Anna Jankowska