Urząd Gminy Michałowice
06.06.2014 12:25

14. Projekt uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice, części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 654, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica, w gminie Michałowice.

PROJEKT

Uchwała nr  …… /……. /  2014

Rady Gminy Michałowice

z dnia ……………. 2014 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice, części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 654, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica, w gminie Michałowice.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. a i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie, przez Gminę Michałowice, własności części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr ewid. 654, uregulowanej w księdze wieczystej nr WA1P/00010647/7, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica, na podstawie umowy kupna.

 

§ 2

Źródłem pokrycia kosztów zawarcia, w formie aktu notarialnego, umowy kupna nieruchomości opisanej w § 1, będą dochody własne budżetu Gminy.

 

§ 3

Nabytą nieruchomość gruntową, wymienioną w § 1 przeznacza się na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości Gminy Michałowice.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 06.06.2014 12:25
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 7
Autor: Renata Suliga