Urząd Gminy Michałowice
06.06.2014 12:23

15. Projekt uchwały

zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/255/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie Gminy Michałowice.

projekt

Uchwała Nr  … / … /2014     

Rady Gminy Michałowice

z dnia …………………………. 2014 r.

 

zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/255/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie Gminy Michałowice.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§1

W Uchwale Nr XXVIII/255/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia
24 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice wprowadza się następujące zmiany:

1)      w §1 uchyla się ust. 8,

2)      załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika do uchwały.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 06.06.2014 12:23
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 9
Autor: Renata Suliga