Urząd Gminy Michałowice
06.06.2014 13:07

3. Projekt uchwały

w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2014 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

projekt

Uchwała Nr    /    /2014

Rady Gminy Michałowice

z dnia                 2014 r.

 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowych  kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2014 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 89 ust 1 pkt. 2 i 3, art. 91 ust 1   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§  1

  1. Wyrazić zgodę na zaciągnięcie długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2014 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w łącznej wysokości do kwoty  5 000 000 zł.
  2. Źródłem spłaty kredytów będą dochody własne budżetu Gminy Michałowice.
  3. Kredyty spłacane będą w ratach kwartalnych od roku 2015 nie dłużej niż do roku 2020 włącznie.

 

§ 2

Zabezpieczeniem udzielonych kredytów będą wystawione weksle własne „in blanco” bez protestu  przez Gminę Michałowice.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Data publikacji: 06.06.2014 13:07
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 6
Autor: Anna Jankowska