Urząd Gminy Michałowice
06.06.2014 13:00

4. Projekt uchwały

w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu.

PROJEKT

Uchwała Nr _______/2014

Rady Gminy Michałowice

z dnia ________ 2014 r.

 

 

w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu.

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 220 i art.216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 

 

§ 1.

  1. Udziela się Powiatowi Pruszkowskiemu pomocy rzeczowej w formie współwykonania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odwodnienia w ul. Targowej i Czystej w Opaczy Małej”.
  2. Wyraża się zgodę na przeznaczenie przez Gminę Michałowie w 2014r. środków na współfinansowanie inwestycji wymienionej w ust. 1 w kwocie do 600.000 zł.
  3. Kwota przeznaczona na finansowanie inwestycji wymienionej w ust. 1 pochodzić będzie z dochodów własnych Gminy.

 

§ 2.

Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w Porozumieniu pomiędzy Gminą Michałowice a Powiatem Pruszkowskim.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Data publikacji: 06.06.2014 13:00
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Józef Kawiorski