Urząd Gminy Michałowice
06.06.2014 12:53

6. Projekt uchwały

w sprawie uchwalenia do realizacji programu zdrowotnego na rok 2014

Projekt

UCHWAŁA NR         /2014

Rady Gminy Michałowice

z dnia                                       2014 r.

 

w sprawie uchwalenia do realizacji programu zdrowotnego na rok 2014

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się do realizacji na rok 2014 program zdrowotny „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie” do realizacji w terminie wrzesień-grudzień 2014 r. – stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wójt Gminy Michałowice zarządzeniem ogłosi konkurs ofert na Realizatora programów oraz powoła Komisję Konkursową.

 

§ 3

 

Środki na realizację programu zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Michałowice na rok 2014 w Dziale 851 Rozdziale 85195 § 4300 w kwocie 30.000,00 zł.  

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Data publikacji: 06.06.2014 12:53
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Roman Żuchowski