Urząd Gminy Michałowice
06.06.2014 12:49

7. Projekt uchwały

zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/250/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji.

Projekt

Uchwała Nr ……../……/2014

Rady Gminy Michałowice

z dnia ………… 2014 r.

 

zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/250/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji.

 

Na podstawie art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W § 10 uchwały Nr XXXVII/250/2009  Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji wprowadza się następujące zmiany:

1)ust. 2  otrzymuje brzmienie:

,,2.  Do 15 dnia każdego miesiąca osoba prowadząca przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, lub szkołę składa w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice, informację o faktycznej liczbie uczniów sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu i rodzaju przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały w wersji papierowej i elektronicznej ”.

2)po ust. 3 dodaje się ust. 4 i ust. 5 w brzmieniu:

„4. W razie zmiany wysokości wydatków bieżących w budżecie Gminy Michałowice,
w trakcie roku budżetowego, zmianie ulega także podstawa obliczania dotacji dla podmiotów wskazanych w § 1, którym dotację nalicza się według wydatków bieżących.

5. Zmiana wysokości dotacji następuje od następnego miesiąca po dokonaniu zmiany
w budżecie Gminy Michałowice”.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

Data publikacji: 06.06.2014 12:49
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Ewa Wierzgała