Urząd Gminy Michałowice
06.06.2014 12:47

8. Projekt uchwały

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorową dostawę wody oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice.

                                                                                                                      (projekt)    

Uchwała Nr …………/2014                        

Rady Gminy Michałowice

z dnia ……….. r.

 

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorową dostawę wody oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice.

 

Na podstawie art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ), art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1

Przedłuża się czas obowiązywania taryf za zbiorową dostawę wody i zbiorowe odprowadzenie ścieków uchwalonych Uchwałą nr XXXI/273/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie stawek opłat za dostawę wody oraz za odprowadzenie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice na okres od dnia 01.09.2014 r. do dnia 31.08.2015 r.

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń we wszystkich miejscowościach Gminy Michałowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.

Data publikacji: 06.06.2014 12:47
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Andrzej Łuszczyński