Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
05.05.2014 12:10

Projekt uchwały

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Michałowice.

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Gminy Michałowice

z dnia

 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Michałowice.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 7 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r.

poz. 1399 ze zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Rada Gminy Michałowice określa wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:

1)   prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Michałowice
w brzmieniu załącznika nr 1 do uchwały;

2)   prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Michałowice
w brzmieniu załącznika nr 2 do uchwały;

3)   prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Michałowice
w brzmieniu załącznika nr 3 do uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Załącznik nr 1

do uchwały Nr 

Rady Gminy Michałowice

z dnia 

 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Michałowice 

 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Michałowice powinien spełniać następujące wymagania:

1)      posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt;

2)      posiadać pozwolenie na użytkowanie schroniska lub zgłoszenie zakończenia robót budowlanych związanych z przebudową obiektu na cele schroniska, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 ze zm.);

3)      posiadać weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii;

4)      dysponować pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt, co należy poświadczyć stosownym oświadczeniem lub posiadać podpisaną umowę z podmiotem posiadającym pojazd przystosowany do transportu zwierząt i świadczącym usługi w tym zakresie. Dysponujący pojazdem powinien posiadać zezwolenie przewoźnika i decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia ww. działalności, w przypadku podpisanej umowy z podmiotem należy dołączyć do wniosku jej kopię;

5)      dysponować obiektami i specjalistycznym, atestowanym sprzętem niezbędnym do prowadzenia działalności we wnioskowanym zakresie, co należy poświadczyć stosownym oświadczeniem;

6)      dysponować kadrą, przeszkoloną w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt, zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657) i obsługi posiadanego specjalistycznego, atestowanego sprzętu, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług, co należy poświadczyć stosownym oświadczeniem;

7)      nie być prawomocnie skazanym za przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom,
w szczególności z art. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, co należy poświadczyć stosownym oświadczeniem. Dotyczy to również wspólników i osób zasiadających w organach przedsiębiorcy;

8)      zatrudniać osoby, które nie były prawomocnie skazane za przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom, w szczególności z art. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt, co należy poświadczyć stosownym oświadczeniem.

 


 

Załącznik nr 2

do uchwały Nr 

Rady Gminy Michałowice

z dnia 

 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Michałowice 

 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1)      posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk
zwłok zwierzęcych i ich części;

2)      posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.); 

3)      posiadać sprzęt, urządzenia i obiekty niezbędne do prawidłowego prowadzenia działalności, co należy poświadczyć stosownym oświadczeniem, a w szczególności:

a)      posiadać pojazd przystosowany do przewozu zwłok zwierząt i ich części,

b)     pomieszczenie z chłodnią do tymczasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części,

c)      miejsce magazynowania środków dezynfekcyjnych,

d)     środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,

e)      środki techniczne umożliwiające grzebanie zwłok zwierzęcych i ich części;

4)      zatrudniać kadrę przeszkoloną w zakresie prowadzonej działalności, co należy poświadczyć stosownym oświadczeniem;

5)      posiadać weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii;

6)      prowadzić ewidencję ilości padłych zwierząt wraz z informacjami o gatunkach
i pochodzeniu, które zostały zagrzebane a także rejestr świadczonych usług.

 


 

Załącznik nr 3

do uchwały Nr 

Rady Gminy Michałowice

z dnia 

 

 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Michałowice 

 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1)      posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;

2)      posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.);

3)      posiadać urządzenia, środki techniczne i obiekty niezbędne do prawidłowego prowadzenia działalności, co należy poświadczyć stosownym oświadczeniem, a w szczególności:

a)      pomieszczenie z chłodnią do tymczasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych
i ich części,

b)     urządzenia wykorzystywane do spalania zwłok zwierzęcych i ich części,

c)      miejsce magazynowania odpadów powstających po spaleniu, spełniające warunki określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.
poz. 21 ze zm.);

4)      zatrudniać przeszkoloną kadrę, obsługującą sprzęt i urządzenia wykorzystywane do prowadzenia działalności, co należy poświadczyć stosownym oświadczeniem.

Data publikacji: 05.05.2014 12:10
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 7