Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
05.05.2014 11:23

Projekt uchwały

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Michałowice absolutorium za rok 2013.

Projekt

Uchwała Nr ………………

Rady Gminy Michałowice

z dnia ……………………

 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Michałowice absolutorium za rok 2013.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 18 a ust.3 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze  zmianami) – Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§1.

Po zapoznaniu się z :

1)      sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowice za rok 2013,

2)      sprawozdaniem finansowym Gminy Michałowice za rok 2013,

3)      opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Michałowice za rok 2013,

4)      informacją o stanie mienia Gminy Michałowice na dzień 31 grudnia 2013r.,

5)      stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2014r.

 

Rada Gminy Michałowice udziela Wójtowi Gminy Michałowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.

 

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 05.05.2014 11:23
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 13