Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
05.05.2014 13:45

Projekt uchwały

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ew. nr 445/11 położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Wieś, stanowiącej własność Gminy Michałowice

projekt

Uchwała  Nr ………… / 2014

Rady Gminy Michałowice

z  dnia ………….….. 2014 r.

 

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ew. nr 445/11 położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Wieś, stanowiącej własność Gminy Michałowice

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) w związku z art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, ze zm.) oraz art. 3051 Kodeksu cywilnego uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na ustanowienie odpłatnie, na czas nieoznaczony służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A., polegającej na lokalizacji słupa oraz energetycznej sieci kablowej SN-15kV na nieruchomości uregulowanej w KW nr WA1P/00035190/9, stanowiącej części działki ew. nr 445/11, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Wieś, będącej własnością Gminy Michałowice, zgodnie z przebiegiem wskazanym w załączniku do uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 05.05.2014 13:45
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3