Urząd Gminy Michałowice
05.05.2014 13:48

Projekt uchwały

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice

projekt

Uchwała Nr       /        / 2014

Rady Gminy Michałowice

z dnia                               2014r.

 

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§1

Istniejącej drodze stanowiącej działkę ew. nr 483/6, położoną w obrębie ewidencyjnym Opacz-Kolonia, gmina Michałowice, nadać nazwę „Tymiankowa”. Przebieg ulicy „Tymiankowej” określa mapa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 05.05.2014 13:48
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4