Urząd Gminy Michałowice
05.05.2014 13:15

Projekt uchwały

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt dzikich.

(projekt)

Uchwała Nr …..

Rady Gminy Michałowice

z dnia                    2014 r.

 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt dzikich.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 75 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r.  poz. 627 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§1

Wyraża się pozytywną opinię w sprawie utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt przy Gabinecie Weterynaryjnym w Granicy przy ul. Dębowej 17 w Gminie Michałowice.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 05.05.2014 13:15
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 12