Urząd Gminy Michałowice
05.05.2014 13:02

Projekt uchwały

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/272/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

        projekt

UCHWAŁA Nr ……2014

Rady Gminy Michałowice

z dnia ………………

 

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/272/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

 

Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt. 9 lit „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r.  poz. 594 ze zm.), w związku z art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 ze zm.) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

W załączniku do Uchwały Nr XXXIX/272/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice wprowadza się następujące zmiany:

1)      § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ośrodek działa na podstawie:

1)      ustawy z dnia 12 marca 2004r.  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r.  poz. 182 ze zm.),

2)      ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz.966 ze zm.),

3)      ustawy z dnia  28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013r. poz.1456 ze zm.),

4)      ustawy z dnia  7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 ze zm. ),

5)      ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.),

6)      ustawy z dnia 9 czerwca  2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r poz.135 ze zm.),

7)      ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 poz. 1356 ze zm.),

8)      ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r. poz. 124 ze zm.),

9)       ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 160 poz. 1493 ze zm.),

10)  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze  zm.),

11)  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.),

12)  ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r.  poz.330 ze  zm.),

13)  ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 ze zm.),

14)   uchwał Rady Gminy Michałowice i zarządzeń Wójta Gminy Michałowice.”

2)     w § 7 dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

„16)  ustalanie prawa do dodatku energetycznego.”

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 05.05.2014 13:02
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 7