Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
05.05.2014 11:26

Projekt uchwały

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach.

Projekt

Uchwała Nr  ____/2014

Rady Gminy Michałowice

z dnia  _______2014  r.

 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 ze zmianami) i § 11 ust. 8 statutu Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/133/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania Statutów Gminnym Bibliotekom Publicznym (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 12 czerwca 2004 r. Nr 141, poz. 3573) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyraża pozytywną opinię w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach  Pani Ewie Kisiel na kolejną 5 -cio letnią kadencję.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 05.05.2014 11:26
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 6