Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
05.05.2014 13:57

Projekt uchwały

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana *** na działania Wójta Gminy Michałowice.

(projekt)

Uchwała Nr

Rady Gminy Michałowice

z dnia ……  2014 roku

 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana *** na działania Wójta Gminy Michałowice.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 229 pkt.3 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r.  poz. 267) Rada Gminy Michałowice, uchwala co następuje:

 

§ 1.

Uznaje się skargę wniesioną przez pana *** na działania Wójta Gminy Michałowice w sprawie dotyczącej wyjaśnienia wycięcia 126 sztuk drzew (tuje 40-letnie) na działce sąsiadów za bezzasadną – zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Zobowiązuje się Wiceprzewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Załącznik do uchwały

Nr …………

Rady Gminy Michałowice

z dnia ……… 2014r.          

 

UZASADNIENIE

 

Starosta Pruszkowski  w dniu 31 stycznia 2014 roku przekazał Radzie Gminy Michałowice do rozpatrzenia skargę Pana *** na działania Wójta Gminy Michałowice.

 

Z treścią skargi Przewodniczący Rady Gminy Michałowice zapoznał Radę Gminy Michałowice podczas  XXXVI  sesji w dniu  13 marca 2014 roku.

 

Decyzją  Rady Gminy sprawa została skierowana do zbadania przez  Komisję Rewizyjną.

W wyniku swoich prac Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się i przeanalizowaniu całej zgromadzonej w tej sprawie dokumentacji, wypracowała opinię o poniższej treści:

 

„W wyniku analizy dostarczonej dokumentacji stwierdzono co następuje:

1.      W dniu 14 czerwca 2013 r. (data wpływu: 9 lipca 2013 r.) Pan *** i pozostali współwłaściciele nieruchomości złożyli wniosek z prośbą o pozwolenie na wycięcie 67 drzew gatunku żywotnik zachodni, na działce nr *** położonej przy ul. *** w Michałowicach.  Wnioskodawca zwrócił uwagę, iż drzewa te rosną na działce od ok. 30 lat i są w złym stanie zdrowotnym, gdyż nie były na nich przeprowadzane zabiegi pielęgnacyjne, dodatkowo część drzew jest spalona. Wysokość drzew i ich usytuowanie powoduje zacienienie działki i sprzyja zarastaniu trawników mchem. Ponadto drzewa rosną w odległości 2-3 m od granicy działki, znacznie ograniczając możliwość jej zagospodarowania, a w okresie letnim stanowią naturalne siedlisko komarów.

2.      Pismem z dnia 26 września 2013 r. (data wpływu:  27 września 2013 r.) Wnioskodawca załączył do sprawy „Projekt zieleni przy budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Michałowicach przy ul. ***” wykonany przez Pracownię projektowania ogrodów KAT-ART Katarzyna Byliniak. Projekt ten zawiera opis roślinności istniejącej na nieruchomości wraz z opisem stanu zdrowotnego drzew tam rosnących oraz opis projektu zieleni, który ma być zrealizowany na tej działce.

3.      W dniu 16 października 2013 r. Wójt Gminy Michałowice decyzją nr 676/2013 zezwolił Panu *** i pozostałym współwłaścicielom nieruchomości położonej w Michałowicach przy ul. *** na usunięcie 126 szt. drzew gatunku żywotnik zachodni, umorzył postępowanie w zakresie usunięcia 101 szt. drzew gatunku żywotnik zachodni ze względu na fakt, iż ich wiek nie przekraczał 10 lat oraz zobowiązał Wnioskodawców w terminie do końca października 2014 r. do wykonania nasadzeń zastępczych drzew i krzewów zgodnie z przedstawionym projektem zagospodarowania terenu stanowiącym załącznik do decyzji, dopuszczając zmiany gatunkowe.

4.      W dniu 18 listopada 2013 r. (data pisma 12 listopada 2013 r.) wpłynęło do Urzędu pismo od ***, w którym zawiadamia on, iż zgodnie z otrzymaną decyzją usunął drzewa ze swojej działki.

5.      Pan *** podczas sesji Rady Gminy Michałowice w dniu 13 marca 2014 r., powiedział, że drzewa te posadził w celu odgrodzenia budynku mieszkalnego od istniejącego wówczas warsztatu produkującego pustaki. Rosły one w formie żywopłotu i miały spełniać funkcję ochronną i zatrzymywać kurz, jednak brak odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych spowodował, że na obecną chwilę drzewa te nie spełniały ww. funkcji. W wyniku podziału nieruchomości omawiane drzewa znalazły się na działce, którą zbył on deweloperowi i na której w chwili obecnej zamieszkuje pan ***.

6.      Zgodnie z art. 21 ust. 1 Konstytucji, Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia, a w związanym z nim art. 64 gwarantuje każdemu prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia (ust. 1), chroni te prawa (ust. 2), ale też wprowadza możliwość ograniczenia własności w drodze ustawy, w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności (ust. 3). Koresponduje to z art. 31 ust. 3 Konstytucji, który dopuszcza ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska. Takie ograniczenie wprowadza m.in. ustawa o ochronie przyrody gdzie ochrona terenów zieleni i zadrzewień, która zgodnie z art. 83 ust. 1, jest realizowana m.in. przez nałożony na posiadacza danej nieruchomości obowiązek uzyskania zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości. Może to nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez uprawniony organ. To znaczy, że wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości pozostawione jest uznaniu administracyjnemu organu.

 

W związku z powyższym skargę Pana *** na działania  Wójta Gminy Michałowice Komisja uznała za bezzasadną”.

 

Biorąc pod uwagę powyższe fakty Rada Gminy Michałowice uznaje powyższą skargę za bezzasadną.

Data publikacji: 05.05.2014 13:57
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 24