Urząd Gminy Michałowice
27.08.2014 11:59

Uchwała Nr XL/374/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 sierpnia 2014 r.

w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 

§ 1.

1.   Udziela  się  Powiatowi  Pruszkowskiemu  pomocy  rzeczowej  w  formie  wykonania  w 2014 r. przebudowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ul. Głównej w Granicy, przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

2.   Wyraża się zgodę na częściowe finansowanie inwestycji wymienionej w ust. 1, przez Gminę Michałowice do kwoty 50.000 zł.

3.   Środki przeznaczone na finansowanie inwestycji wymienionej w ust. 1 pochodzić będą z dochodów własnych Gminy.

 

§ 2.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy zostaną określone w umowie pomiędzy Gminą Michałowice a Powiatem Pruszkowskim.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

Data publikacji: 27.08.2014 11:59
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 16
Autor: Józef Kawiorski