Urząd Gminy Michałowice
28.08.2014 13:49

Uchwała Nr XL/375/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 sierpnia 2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/304/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2014–2020.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

W uchwale Nr  XXXIV/304/2013 Rady Gminy  Michałowice z dnia  19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2014-2020, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1 i 2  do uchwały.

 

 

§ 2.

 

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3.

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

Załączniki

Data publikacji: 28.08.2014 13:49
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 29
Autor: Anna Jankowska