Urząd Gminy Michałowice
28.08.2014 13:56

Uchwała Nr XL/376/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 sierpnia 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013 dokonuje się następujących zmian:

1) zmienia się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w następujący sposób:

  zwiększa się dochody o kwotę                  587 113,00 zł, w tym:

  - dochody bieżące o kwotę                          90 000,00 zł,      

  - dochody majątkowe o kwotę                   497 113,00 zł.

 

2) zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w następujący sposób:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę      822 113,00 zł, w tym:               

- wydatki bieżące o kwotę                               259 000,00 zł,

- wydatki majątkowe  o kwotę                         563 113,00 zł,

zmniejsza się wydatki o kwotę                    235 000,00 zł, w tym:               

- wydatki bieżące o kwotę                             79 000,00 zł.

- wydatki majątkowe o kwotę                           156 000,00 zł,

 

3) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2014 r. wynosi:

a) dochody          97 503 255,29 zł,

b) wydatki         106 419 213,05 zł,

c) deficyt               8 915 957,76 zł.

 

 

4) w tabeli Nr 2 a Plan wydatków majątkowych na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do 
      uchwały,

5) w tabeli Nr 7  Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymywania czystości i porządku
     w gminie na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do  uchwały,

 

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

Załączniki

Data publikacji: 28.08.2014 13:56
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 39
Autor: Anna Jankowska