Urząd Gminy Michałowice
28.08.2014 13:59

Uchwała Nr XL/377/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 sierpnia 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 229 pkt.3 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r.  poz. 267 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice, uchwala co następuje:

 

§ 1.

Uznaje się skargę wniesioną przez Pana ***, Pana ***, Panią ***, Pana ***  na działania Wójta Gminy Michałowice, w sprawie braku odpowiedzi na pismo za zasadną – zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

Zobowiązuje się Wiceprzewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

 

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

 

 

 

                                                              

 

 

Załącznik do uchwały

Nr XL/377/2014

Rady Gminy Michałowice

z dnia 25 sierpnia 2014r.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 20 maja 2014 roku do Rady Gminy  Michałowice wpłynęła skarga Pana ***, Pana ***, Pani ***, Pana *** na działania Wójta Gminy Michałowice w sprawie braku odpowiedzi na pismo z dnia 27 lutego 2014 roku dotyczące analizy działań na ulicy Rumuńskiej w Regułach.

Z treścią skargi Wiceprzewodniczący Rady Gminy zapoznał Radę Gminy podczas XXXIX sesji w dniu  10 czerwca 2014 roku.

W wyniku decyzji Rady Gminy sprawa została skierowana do zbadania przez Komisję Rewizyjną.

W wyniku swoich prac Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się i przeanalizowaniu całej zgromadzonej w tej sprawie dokumentacji  stwierdziła, że na pismo z 27 lutego 2014 roku. udzielono odpowiedzi 28 maja 2014 roku.

Ze względu na fakt, iż przy udzielaniu odpowiedzi przekroczono terminy przewidziane w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r., poz.267 z póź. zm.) i nie poinformowano skarżących o konieczności przedłużenia czasu niezbędnego do udzielenia odpowiedzi ze względu na złożoność sprawy, skargę Pana ***, Pana ***, Pani ***, Pana *** na działania  Wójta Gminy Michałowice Komisja uznała za zasadną.

 

Biorąc pod uwagę powyższe fakty Rada Gminy Michałowice uznaje skargę za zasadną.

 

 

 

 

Data publikacji: 28.08.2014 13:59
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 54
Autor: Urszula Bejda