Urząd Gminy Michałowice
28.08.2014 14:04

Uchwała Nr XL/378/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 sierpnia 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 229 pkt.3 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r.  poz. 267 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice, uchwala co następuje:

 

§ 1.

Uznaje się skargę wniesioną przez panią *** na działania Wójta Gminy Michałowice, nie udostępnienie decyzji administracyjnych za bezzasadną – zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Zobowiązuje się Wiceprzewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały

Nr XL/378/2014

Rady Gminy Michałowice

z dnia 25 sierpnia 2014r.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 05 marca 2014 roku do Rady Gminy  Michałowice wpłynęła skarga Pani *** na przewlekłe i biurokratyczne działania Wójta Gminy Michałowice.

Z treścią skargi Wiceprzewodniczący Rady Gminy zapoznał Radę Gminy podczas XXXVI sesji w dniu  13 marca 2014 roku.

W wyniku decyzji Rady Gminy sprawa została skierowana do zbadania przez Komisję Rewizyjną.

W wyniku swoich prac Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się i przeanalizowaniu całej zgromadzonej w tej sprawie dokumentacji i złożonych wyjaśnień, wypracowała opinię o poniższej treści:

 

„Pani *** złożyła w dniu 05 marca 2014 r. skargę na Wójta Gminy Michałowice na nie udostępnienie decyzji administracyjnych, podnosząc jednocześnie fakt zalewania działki będącej własnością Skarżącej. Żądanie Skarżącej dotyczyło przesłania decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji deszczowej na działkach nr ew. 4/1-4/4, 4/5-4/8 i 5/3 oraz decyzji budowlanych, o odwodnieniu terenu, o zmianach sposobu przeznaczenia zagrodowych obiektów magazynowo-garażowych na działkach nr ew. 2 oraz 5/12.

 

Na podstawie udostępnionych dokumentów i złożonych wyjaśnień ustalono co następuje:

 1. W sprawie zalewania działki będącej własnością Skarżącej w chwili obecnej toczy się, prowadzone na podstawie art. 29 ustawy Prawo wodne, postępowanie administracyjne w sprawie zmiany stanu wody na gruncie i zalewania działki nr 3 w Regułach. Powołano biegłego, który wydał na piśmie opinię w tej sprawie. Skarżąca wniosła uwagi i zastrzeżenia do wydanej opinii. Biegły został zobligowany do ustosunkowania się do wniesionych uwag i zastrzeżeń.
 2. Decyzje o pozwoleniach na budowę obiektów magazynowych na działkach sąsiadujących z działką zainteresowanej wydawane były w zgodzie z Miejscowym Planem Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego gminy, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Michałowice Nr XXVIII/120/92 z 30 czerwca 1992 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warszawskiego Nr 13, poz. 158), obowiązującym na tym obszarze do 16 czerwca 2002 r. Graniczące z działką nr ew. 3 i wielokrotnie dzielone działki nr ew. 2 i 4, w trakcie obowiązywania tego planu miejscowego, znajdowały się na terenach oznaczonych w nim, jako A-20-MR, A-21-R oraz A-22-RO i określonych, jako tereny zabudowy rolniczej, tereny rolne oraz upraw ogrodniczych w strefie uciążliwości hałasowej lotniska Okęcie. Pozwolenia na budowę obiektów przeznaczonych na magazynowanie płodów rolnych zostały wydane w latach 90-tych ubiegłego wieku. Od 17 czerwca 2002 r. dla omawianych działek obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Reguły”, obejmujący tereny położone we wsiach Reguły, Pęcice i w osiedlu Michałowice, zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Michałowice nr LI/377/2002 z 21 marca 2002 r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2 czerwca 2002 r. nr 143 pod pozycją 3161. Od tego dnia działki wymienione na wstępie posiadają następujące przeznaczenie: 
  4U – działalność gospodarcza o wielofunkcyjnym przeznaczeniu usługowo-produkcyjnym (magazyny, usługi, handel hurtowy, biura, produkcja nieuciążliwa) w zasięgu strefy uciążliwości hałasu lotniczego (lotnisko Okęcie). 
  Od daty wejścia w życie nowego planu miejscowego właściciele nieruchomości położonych w sąsiedztwie działki *** mogli ubiegać się o zmianę sposobu użytkowania swoich obiektów na cele określone w planie miejscowym. Do ich wniosków Wójtowie Gminy ustosunkowali się pozytywnie, wydając odpowiednie decyzje. W przypadku tych decyzji właściciele działek sąsiednich, w tym Skarżąca, nie byli stronami postępowań administracyjnych.
 3. Zainteresowana otrzymała lub otrzyma w najbliższym czasie wszystkie dokumenty, o które prosiła. W sprawach, które zostały jej dotychczas udostępnione złożyła pisma do organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Odpowiednie postępowania administracyjne w sprawach przez nią zgłoszonych są obecnie prowadzone przez organy do tego powołane, w tym przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie. W piśmie z 24 sierpnia 2012 r. Skarżąca została również poinformowana o niewłaściwości Wójta Gminy w kwestiach regulowanych ustawą Prawo budowlane.
 4. 9 sierpnia 2011 r. Pani *** wystąpiła z dwoma prośbami dotyczącymi możliwości zapoznania się z dokumentacjami pozwoleń na budowę w sprawach sygnowanych NUB 7351/183/99 i NUB 7351/328/99. Dokumentacja budowlana spraw wymienionych w pismach zainteresowanej została odszukana w archiwum urzędowym, odpowiednio, 17 i 23 sierpnia 2011 r. i przygotowana do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy. O tym fakcie wnioskodawczyni została w dniu 23 sierpnia 2011r. powiadomiona telefonicznie, lecz nie zgłosiła się w celu zapoznania z dokumentami.
 5. W dniu 25 lipca 2012 r. Skarżąca poprosiła o dodatkowe informacje w związku z pismem Wójta Gminy z 10 kwietnia 2012 r. W odpowiedzi wystosowanej do niej 24 sierpnia 2012 r. wyjaśniono kwestie dotyczące odprowadzenia wód opadowych z jej działki. Ponadto poinformowano ją, iż - zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo budowlane - jedynymi uczestnikami procesu oddawania do użytku obiektów budowlanych są inwestor i kierownik budowy. Stąd, ani Skarżąca, ani żaden z pozostałych sąsiadów nie był informowany o decyzjach dotyczących pozwoleń na użytkowanie obiektów magazynowych na działkach sąsiednich. Sąsiedzi nie byli stronami prowadzonych postępowań administracyjnych.
 6. W dniu 11 sierpnia 2012 r. Pani *** zwróciła się z pytaniami: kiedy zostało wydane pozwolenie na użytkowanie obiektu zatwierdzonego decyzją nr 629/99, czy został spełniony warunek zawarty w ww. decyzji oraz czy była uznana za stronę w pozwoleniu na użytkowanie tego obiektu. Odpowiadając na te pytania, w piśmie z 13 września 2012 r. poinformowano ją, że pozwolenie na użytkowanie obiektu zostało wydane 24 lutego 2003 r. i nastąpiło to po wydaniu Inwestorowi pozwolenia na budowę kolektora deszczowego oraz urządzeń odwadniających w ulicy Bodycha, a zatem po spełnieniu warunku zawartego w decyzji nr 629/99. Ponadto ponownie wyjaśniono zainteresowanej, że w tej sprawie nie była stroną postępowania;
 7. 17 grudnia 2013 r. Skarżąca wystąpiła o wydanie kserokopii decyzji nr 60/2003/z z 10 lipca 2003 r. oraz kopii pism NUB-7351/328/99 i NUB-7351/183/99. Poprosiła jednocześnie o przywrócenie terminu do odwołania w sprawie wydanej przez Wójta Gminy Michałowice decyzji nr 60/2003/z z 10 lipca 2003 r. Pismem z 13 stycznia 2014 r. kserokopie wnioskowanych dokumentów zostały jej przekazane pocztą, otrzymała je 22 stycznia 2014 r. Jednocześnie, w związku z tym, że w chwili obecnej Wójt Gminy Michałowice nie jest organem właściwym do rozpatrywania wniosków o przywrócenia terminu do odwołania od decyzji dotyczącej przyjęcia obiektu budowlanego do użytkowania, sprawę przekazano do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie. Powiadomiono o tym Panią ***. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego pismem 13 lutego br. przekazał wniosek zainteresowanej do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, nadmieniając, że *** nie została uznana za stronę w tym postępowaniu;
 8. W dniu 28 stycznia 2014 r. Skarżąca zażądała przesłania decyzji Wójta Gminy Michałowice nr 376/2003 z 11 czerwca 2003 r. (o zmianie sposobu użytkowania obiektów na działkach nr ew. 4/3, 4/4, 4/5 i 4/6), nr 1115/2001 z 17 grudnia 2001 r. (dotyczącej budowy kanalizacji deszczowej na działkach nr ew. 4/1, 4/2, 4/3 i 4/4) oraz decyzji dotyczącej budowy kanalizacji deszczowej na działce nr ew. 5/3. Przy piśmie z 10 marca 2014 r. przekazano jej kserokopie dwóch pierwszych decyzji oraz poproszono o doprecyzowanie, jakiej działki ma dotyczyć decyzja o pozwoleniu na budowę kanalizacji deszczowej, ponieważ w prowadzonej obecnie ewidencji działek nie ma działki o wskazanym numerze.
 9. 28 stycznia 2014 r. *** przesłała do Wójta Gminy pismo, w którym odwołała się od decyzji nr 60/2003/z z 10 lipca 2003r. Pismem z 7 lutego 2014r. sprawę przekazano zgodnie z kompetencjami do rozpatrzenia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.
 10. W dniu 5 marca 2014 r. Skarżąca zażądała przekazania decyzji o zmianie sposobu użytkowania budynków magazynowych na działkach graniczących z jej działką. W piśmie z 24 marca 2014 r. udzielono odpowiedzi, że, z uwagi na dużą ilość rozpatrywanych spraw i ich złożoność oraz na czasochłonną procedurę wyszukiwania akt w archiwum przy jednoczesnych kłopotach kadrowych, sprawa zostanie załatwiona do dnia 30 kwietnia 2014 r. Tego terminu dotrzymano, przesyłając odpowiedź zainteresowanej w dniu 28 kwietnia br.
 11. Jak można wnieść z przedstawionych wyjaśnień Pani *** była na każdym etapie prowadzonej korespondencji informowana w sprawach ją interesujących. Wójt Gminy również, w miarę posiadanych możliwości technicznych i kadrowych, dokładał i nadal dokłada wszelkich starań by udostępnić jej żądane dokumenty. W każdym opisanym w Skardze przypadku wszczęto postępowania administracyjne, udzielono informacji telefonicznych lub pisemnych. Od drugiej połowy 2003 r. Wójt Gminy Michałowice nie jest organem nadzoru budowlanego, a od początku 2004 r. nie jest również organem administracji architektoniczno-budowlanej. Obowiązki te zostały wtedy przekazane, odpowiednio, Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego i Staroście Powiatowemu. Na wnioski Pani *** odpowiednie postępowania administracyjne są obecnie prowadzone przez te organy.  

W związku z powyższym skargę Pani *** na działania  Wójta Gminy Michałowice Komisja uznała za bezzasadną”.

 

Biorąc pod uwagę powyższe fakty Rada Gminy Michałowice uznaje powyższą skargę za bezzasadną.

 

Data publikacji: 28.08.2014 14:04
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 122
Autor: Urszula Bejda