Urząd Gminy Michałowice
13.06.2014 14:41

Uchwała Nr XXXIX/358/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 7 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Rada Gminy Michałowice określa wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:

1)prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Michałowice w brzmieniu załącznika nr 1 do uchwały;

2)prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Michałowice w brzmieniu załącznika nr 2 do uchwały;

3)prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Michałowice w brzmieniu załącznika nr 3 do uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

 

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXXVIII/335/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Michałowice.

 

§ 4.

1.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XXXIX/358/2014

Rady Gminy Michałowice

z dnia 10 czerwca 2014 r.  

 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Michałowice 

 

 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Michałowice powinien spełniać następujące wymagania:

1)posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt;

2)posiadać pozwolenie na użytkowanie schroniska lub zgłoszenie zakończenia robót budowlanych związanych z przebudową obiektu na cele schroniska, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.);

3)dysponować pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt, co należy poświadczyć stosownym oświadczeniem lub posiadać podpisaną umowę z podmiotem posiadającym pojazd przystosowany do transportu zwierząt i świadczącym usługi w tym zakresie. Dysponujący pojazdem powinien posiadać zezwolenie przewoźnika i decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia ww. działalności, w przypadku podpisanej umowy z podmiotem należy dołączyć do wniosku jej kopię;

4)dysponować obiektami i specjalistycznym, atestowanym sprzętem niezbędnym do prowadzenia działalności we wnioskowanym zakresie, co należy poświadczyć stosownym oświadczeniem;

5)dysponować kadrą, przeszkoloną w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt, zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657) i obsługi posiadanego specjalistycznego, atestowanego sprzętu, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług, co należy poświadczyć stosownym oświadczeniem.

 

 

 

Załącznik nr 2

do uchwały Nr XXXIX/358/2014

Rady Gminy Michałowice

z dnia 10 czerwca 2014 r.  

 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Michałowice 

 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1)posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części;

2)posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.); 

3)posiadać sprzęt, urządzenia i obiekty niezbędne do prawidłowego prowadzenia działalności, co należy poświadczyć stosownym oświadczeniem, a w szczególności:

a)posiadać pojazd przystosowany do przewozu zwłok zwierząt i ich części,

b)pomieszczenie z chłodnią do tymczasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części,

c)miejsce magazynowania środków dezynfekcyjnych,

d)środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,

e)środki techniczne umożliwiające grzebanie zwłok zwierzęcych i ich części;

4)zatrudniać kadrę przeszkoloną w zakresie prowadzonej działalności, co należy poświadczyć stosownym oświadczeniem.

 

 

Załącznik nr 3

do uchwały Nr XXXIX/358/2014

Rady Gminy Michałowice

z dnia 10 czerwca 2014 r.  

 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Michałowice 

 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1)posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;

2)posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.);

3)posiadać urządzenia, środki techniczne i obiekty niezbędne do prawidłowego prowadzenia działalności, co należy poświadczyć stosownym oświadczeniem, a w szczególności:

a)pomieszczenie z chłodnią do tymczasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części,

b)urządzenia wykorzystywane do spalania zwłok zwierzęcych i ich części,

c)miejsce magazynowania odpadów powstających po spaleniu, spełniające warunki określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.);

4)zatrudniać przeszkoloną kadrę, obsługującą sprzęt i urządzenia wykorzystywane do prowadzenia działalności, co należy poświadczyć stosownym oświadczeniem.

Data publikacji: 13.06.2014 14:41
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 8
Autor: Andrzej Łuszczyński