Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
13.06.2014 14:44

Uchwała nr XXXIX/359/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice, nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 292/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Opacz Mała, w gminie Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. a i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), w związku z art. 9021 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie, na własność Gminy Michałowice, udziałów wynoszących 8/1353 we współwłasności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr ewid. 292/1 o pow. 1353 m2, uregulowanej w księdze wieczystej nr WA1P/00044390/7, położonej w obrębie ewidencyjnym Opacz Mała.

 

§ 2

Wyraża się zgodę na nabycie, przez Gminę Michałowice, udziałów wynoszących 1345/1353 we współwłasności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr ewid. 292/1 o pow. 1353 m2, uregulowanej w księdze wieczystej nr WA1P/00044390/7, położonej w obrębie ewidencyjnym Opacz Mała, na podstawie umowy kupna.

 

§ 3

Źródłem pokrycia kosztów zawarcia w formie aktu notarialnego, umowy nabycia przez Gminę Michałowice nieruchomości opisanej w § 1 i § 2, będą dochody własne budżetu Gminy.

 

§ 4

Nabytą nieruchomość gruntową, wymienioną w § 1 i § 2 przeznacza się na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości Gminy Michałowice.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

Data publikacji: 13.06.2014 14:44
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 12
Autor: Renata Suliga