Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
13.06.2014 14:47

Uchwała nr XXXIX/361/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice, nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 701/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica, w gminie Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. a i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), w związku z art. 902¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie, na własność Gminy Michałowice, nieruchomości gruntowej uregulowanej w księdze wieczystej nr WA1P/00076947/0, stanowiącej działkę nr ewid. 701/2 o pow. 343 m2, położonej w obrębie ewid. Granica.

 

§ 2

Źródłem pokrycia kosztów zawarcia, w formie aktu notarialnego, umowy przekazania nieruchomości opisanej w § 1, będą dochody własne budżetu Gminy.

 

§ 3

Nabytą nieruchomość gruntową, wymienioną w § 1, przeznacza się na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości Gminy Michałowice.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

Data publikacji: 13.06.2014 14:47
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 7
Autor: Renata Suliga