Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
13.06.2014 15:02

Uchwała Nr XXXIX/363/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/255/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie Gminy Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§1

W Uchwale Nr XXVIII/255/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia
24 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1 uchyla się ust. 8,

2) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika do uchwały.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

Załączniki

Data publikacji: 13.06.2014 15:02
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 19
Autor: Renata Suliga