Urząd Gminy Michałowice
13.06.2014 15:05

Uchwała Nr XXXIX/364/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr IX/81/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 08 września 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§1

W Uchwale Nr IX/81/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 08 września 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie: „Istniejącej drodze stanowiącej działki ew. nr 85/22 oraz 84/2, położone w obrębie ewidencyjnym Pęcice Małe, gmina Michałowice, nadaje się nazwę „Sikorki”. Przebieg ul. Sikorki przedstawia mapa stanowiąca załącznik do uchwały”,

2) załącznik otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

Załączniki

Data publikacji: 13.06.2014 15:05
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 11
Autor: Renata Suliga