Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
13.06.2014 15:08

Uchwała Nr XXXIX/365/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/344/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 08 maja 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§1

W §1 Uchwały Nr XXXVIII/344/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 08 maja 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice wyrazy „działkę ew. nr 483/6” zastępuje się wyrazami „działkę ew. nr 438/6”.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Michałowice

Paweł Zacny

Data publikacji: 13.06.2014 15:08
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 21
Autor: Renata Suliga